Algemene voorwaarden Online Traject

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Verbindt.
Het aanbod: online traject die wordt aangeboden door Verbindt

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Verbindt - Charlotte Vanwanzeele
Ververijstraat 17, 9070 Destelbergen
Ondernemingsnummer: 0758.955.219. Mijn e-mailadres is: info@verbindt.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verbindt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Verbindt en de deelnemer.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Verbindt en de deelnemer deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de deelnemer beschikbaar gesteld.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verbindt en de deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 – Totstandkoming

De overeenkomst tussen Verbindt en de deelnemer komt tot stand door invulling van een digitaal inschrijvingsformulier en is definitief na betaling.

De deelnemer die een training ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-) participanten, die hij/zij aanmeldt.

De deelnemer is minstens 18 jaar bij aanvang van de training.

De deelnemer geeft door inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.


Artikel 5 – Training

Verbindt spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van het online traject. Na afloop van het traject ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier. Verbindt zal dat gebruiken om de training waar nodig te verbeteren.

Verbindt behoudt zich het recht bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.

Artikel 6 – Betaling

De deelnamekosten van het online traject zijn direct na inschrijving verschuldigd. VVerbindt verzendt daartoe een betalingsuitnodiging. Via e-mail wordt na betaling een factuur verzonden. Na betaling krijgt de deelnemer toegang tot het besloten teachable account waarop het traject zal plaatsvinden. 

Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Verbindt zich het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van het online traject inclusief het bijbehorende materiaal.

De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verbindt te melden.

Artikel 7 – Annulering

Een overeenkomst voor het volgen van een online traject die gestart is, kan binnen de 14 dagen na aankoop herroepen worden. Annulering binnen de 14 dagen na aankoop van het traject is mogelijk, maar pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurt en na ontvangstmelding door Verbindt. In geval van annulering binnen de 14 dagen na aankoop wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. 

Indien een deelnemer na 14 dagen na aankoop van het traject beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

Bij annulatie door Verbindt wordt het inschrijvingsgeld eveneens integraal teruggestort. Een annulatie van het traject kan gebeuren indien Verbindt stopt.

Opschorting van de dienstverlening geeft de deelnemer geen recht op enige schadevergoeding. Verbindt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Met het geven van een online traject aanvaardt Verbindt een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Verbindt geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Verbindt de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Verbindt is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. 

Verbindt is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Verbindt verstrekte informatie/geleverde training.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Verbindt geleverde diensten dienen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Verbindt kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

De deelnemer dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

De schadevergoeding waartoe Verbindt mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de deelnemer voor de training betaald heeft.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de deelnemer verstrekte materialen komen Verbindt toe. 

Alle door Verbindt in het kader van het traject verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer en zijn of haar gezin. Het is de deelnemer, ongeacht de wijze ervan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens Verbindt verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Verbindt daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebben verleend.

Artikel 11 – GDPR

Voor deelname aan de training geeft de deelnemer toestemming aan Verbindt om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen. 

Voor deelname aan het teachable account geeft de deelnemer zijn e-mailadres op om toegang te krijgen tot de besloten teachable account waar het traject doorgaat. 

Voor meer informatie rond GDPR kan je de privacyverklaring op deze website raadplegen.

Opgesteld te Destelbergen, februari 2022