Algemene voorwaarden begeleiding

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Verbindt.
Het aanbod, diensten: begeleiding die wordt aangeboden door Verbindt

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Verbindt - Charlotte Vanwanzeele
Ververijstraat 17, 9070 Destelbergen
Ondernemingsnummer: 0758.955.219. Mijn e-mailadres is: info@verbindt.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verbindt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Verbindt en de klant.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Verbindt en de klant deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de klant beschikbaar gesteld.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verbindt en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 – Totstandkoming

De overeenkomst tussen Verbindt en de klant komt tot stand door het maken van een online afspraak .

De klant geeft door het maken van een afspraak aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.


Artikel 5 – levering van diensten

Verbindt spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van dienstverlening. Na afloop van het traject ontvangt de klant een evaluatieformulier. Verbindt zal dat gebruiken om de dienstverlening waar nodig te verbeteren.

Tenzij anders vermeld, worden de diensten door Verbindt aan de Klant geleverd op het vestigingsadres.

Artikel 6 – Betaling

Tenzij anders vermeld of overeengekomen, betaalt de Klant voor de Producten ter plaatse in de praktijk van Verbindt, gebruik makend van de betalingsmogelijkheden die daar beschikbaar zijn (waaronder contante betaling, Bancontact en Payconiq). De prijs is voor diensten afhankelijk van de vorm van dienstverlening en zal de Klant aangerekend worden in overeenstemming met de toepasselijke forfaitaire tarieven, dan wel de uurtarieven die Verbindt hanteert en die aan de Klant zijn meegedeeld.

De prijzen van de diensten zijn richtprijzen en zijn raadpleegbaar op www.verbindt.be. 

Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Verbindt zich het recht om de klant uit te sluiten voor toekomstige diensten.

Artikel 7 – Annulering

Uitgezonderd om medische of wettelijke redenen en mits de voorlegging van een dokters- of officieel attest, kunnen een gemaakte afspraak uiterlijk tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren. Indien één van de Partijen minder dan 24 uur vooraf annuleert, is deze Partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de andere Partij ter vergoeding van de hierdoor geleden schade. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding omvat één uur begeleiding volgens de tarieven die op de website vermeld zijn. De terugbetaling door mutualiteit of onder de conventie niet meegerekend. 

Verbindt behoudt zich het recht voor om Klanten die meer dan twee keer hebben nagelaten om te verschijnen voor een sessie, zonder tijdig te verwittigen, onverwijld te weigeren voor volgende sessies voor welke vorm van dienstverlening dan ook.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Met het geven van diensten aanvaardt Verbindt een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Verbindt geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Verbindt de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Verbindt is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. 

Verbindt is niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door klant of enige derde van door Verbindt verstrekte informatie.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Verbindt geleverde diensten dienen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Verbindt kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

De deelnemer dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

De schadevergoeding waartoe Verbindt mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de deelnemer voor de dienst betaald heeft.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de deelnemer verstrekte materialen komen Verbindt toe. 

Alle door Verbindt in het kader van het traject verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant en zijn of haar gezin. Het is de klant, ongeacht de wijze ervan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de klant niet toegestaan om op basis van de door of namens Verbindt verstrekte informatie  al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Verbindt daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebben verleend.

Artikel 11 – GDPR

Jouw gegevens worden bijgehouden in een dossier. Dit is volledig GDPR-proof. Ook de data van de afspraken en een korte inhoud van de gesprekken worden steeds genoteerd. Indien je hier vragen over hebt kan dit steeds besproken worden.

Opgesteld te Destelbergen, mei 2022